Prenos postojećeg broja


Usluga Prenos telefonskog broja vam omogućava da prilikom mijenjanja telekom operatera, zadržite svoj postojeći fiksni telefonski broj. Navedena usluga je omogućena svim fizičkim i pravnim licima koji koriste uslugu fiksne telefonije nekog od telekom operatera na području BiH.

Postupak prenosa telefonskog broja
Da biste uspiješno odradili prenos postojećeg telefonskog broja, neophodno je da se pridržavate dole navedenog postupka prenosa telefonskog broja.
Svoj postojeći fiksni telefonski broj možete prenijeti u TELINEA govornu mrežu podnošenjem pismenog zahtjeva za prenos telefonskog broja. Uz zahtjev za prenos broja potrebno je priložiti dokaz o izmirenju obaveza telekomunikacionih usluga prema mreži prethodnog telekom operatera, kao i identifikacijske dokumente:

 

Za fizička lica, jedan od slijedećih dokumenata: 

  • lična karta / pasoš / vozačka dozvola 

 

Za pravna lica, kumulativno: 

  • rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar, 
  • uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, 
  • dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

 

Neophodno je, da obratite pažnju da kod prethodnog operatera ne odjavite postojeći broj, nego od njih tražite isključivo samo potvrdu o izmirenim obavezama. U suprotnom slučaju postoji velika mogućnost da ćete izgubiti postojeći telefonski broj, što vam svakako nije u interesu. 
Vremenski okvir u kojem se realizuje vaš zahtjev je do petnaest (15) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva. Prenos fiksnog broja u TELINEA mrežu se naplaćuje jednokratno 11 KM sa uračunatim PDV.