PREPORUČI ME PRIJATELJU


Preporučite TELINEA uslugu Vašim prijateljima, te omogućite sebi i Vašim prijateljima jedan mjesec besplatnog korištenja TELINEA usluga.

 

Da biste iskoristili navedenu akciju, je potrebno da novi korisnik prilikom potpisivanja ugovora, prilaže navedeni kupon.

 

Nakon aktivacije novog korisnika koga ste preporučili, Vaša pretplata i pretplata Vašeg prijatelja će za prvi naredni obračunski period iznositi 0 KM. Idući mjesećni obračunski period će se obračunati na osnovu važećeg ugovora.

 

U akciji mogu učestvovati svi postojeći TELINEA korisnici koji su izmirili svoja dospjela dugovanja u trenutku preporuke novog korisnika (aktivacije usluge) i nemaju aktivnu drugu promotivnu akciju.

 

Ponuda je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen ovlaštenom TELINEA osoblju prilikom instalacije usluge novom korisniku. Naknadno slanje kupona nakon izvršene instalacije nije moguće.

 

Pravo na besplatnu mjesećnu pretplatu TELINEA usluga, preporukom prijatelja, nije prenosivo na druga lica i može se iskoristiti najviše dva puta.

 

U akciji mogu učestvovati isključivo fizička lica.

 

Vaša TELINEA