Osnovni podaci firme


  • Naziv: TELINEA d.o.o.
  • Sjedište firme: Dr. Irfana Ljubijankića 148, 77000 Bihać
  • ID broj: 4263546090006
  • PDV broj: 263546090006
  • Matični broj: 17 – 01 – 0137 – 08 kod Kantonalnog suda u Bihaću
  • Broj žiro računa: 3385 – 4022 – 2855 – 4238 UniCredit banka d.d.
  • Broj žiro računa za potraživanja iz naslova parničnog postupka: 3385 – 0022 – 7559 – 5281 UniCredit banka d.d.
  • Glavna djelatnost: 61.20 (djelatnost bežične telekomunikacije)